ระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัยคืออะไร

     เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลโครงการวิจัย ข้อมูลนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลบทความวารสารและบทความประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

ระบบงานจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

1) ระบบ Public Website สำหรับประชาสัมพันธ์งานวิจัยสู่สารธารณะ
2)ระบบบริหารจัดการ (CMS) สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย

 

ภาพรวมการเชื่อมโยงการทำงาน1

 

รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล2

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มหาวิทยาลัยสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอื่นๆ สู่สาธารณชนได้
 • นักวิจัยของทางมหาวิทยาลัยมีระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของตน
 • ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถมองเห็นภาพรวมของทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับในแต่ละปี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้สำหรับวางแผนการพัฒนางานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น

ระบบการทำงาน

 • ระบบ Public Website และระบบบริหารจัดการข้อมูล (CMS)
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรม
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสาร
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลบทความประชุมวิชาการ
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลหนังสือ
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 • ระบบรายงาน
 • ระบบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน
 • ระบบแสดงผลบน Website, Tablet และ Mobile Phone
 • ระบบกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน (Authorization)
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (SSL and Data Encryption)
 • ระบบการเก็บ Log การใช้งานและระบบรายงาน
 • รองรับการใช้งาน 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)

 

ตัวอย่างหน้าจอ – Public Website3

 

ตัวอย่างหน้าจอ – รายชื่อนักวิจัย4

 

ตัวอย่างหน้าจอ – ข้อมูลนักวิจัย5

 

ตัวอย่างหน้าจอ – การค้นหาข้อมูล5-2

 

ตัวอย่างหน้าจอ – ข้อมูลโครงการวิจัย6

 

ตัวอย่างหน้าจอ – ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา7

 

ตัวอย่างหน้าจอ – ข้อมูลนวัตกรรม8

 

ตัวอย่างหน้าจอ – ระบบบริหารจัดการ (CMS)9

 

ตัวอย่างหน้าจอ – ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย10

 

ตัวอย่างหน้าจอ – การเพิ่มข้อมูลโครงการวิจัย11

 

ตัวอย่างหน้าจอ – ระบบรายงาน12

 

ตัวอย่างหน้าจอ – ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน13

 


0 thoughts on “ระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ผลงานของเรา

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมคืออะไร      เป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเข้ากับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน หรือบริษัทต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถค้นหานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อดึงนักวิจัยเข้าไปช่วยทำโครงการวิจัยต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ที่หน่วยงานมีความต้องการ และเพื่อสร้างโอกาศในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับ ภาคอุตสาหกรรม ได้บุคลกรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ มีโอกาศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้ (Know-how) จากบุคคลภายนอกองค์กร นักวิจัย มีแหล่งทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น มีโอกาศนำเอาความรู้ความสามารถของตนไปช่วยพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้น มีโอกาศในการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนในภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย เพิ่มโอกาศในการสร้างชื่อเสียงมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพิ่มโอกาศในการจัดลำดับของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   ภาพรวมการเชื่อมโยงการทำงาน   รูปแบบการทำงานของระบบ   Read more...

ผลงานของเรา

ระบบกองทุนสงเคราะห์

ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบย่อยดังนี้

ผลงานของเรา

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ เป็นเว็บไซต์ (Website) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาของประเทศไทย