ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมคืออะไร

     เป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเข้ากับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน หรือบริษัทต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถค้นหานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อดึงนักวิจัยเข้าไปช่วยทำโครงการวิจัยต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ที่หน่วยงานมีความต้องการ และเพื่อสร้างโอกาศในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ภาคอุตสาหกรรม

 • ได้บุคลกรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
 • มีโอกาศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้ (Know-how) จากบุคคลภายนอกองค์กร

นักวิจัย

 • มีแหล่งทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น
 • มีโอกาศนำเอาความรู้ความสามารถของตนไปช่วยพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้น
 • มีโอกาศในการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนในภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

 • เพิ่มโอกาศในการสร้างชื่อเสียงมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา
 • เพิ่มโอกาศในการจัดลำดับของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

 

ภาพรวมการเชื่อมโยงการทำงาน2

 

รูปแบบการทำงานของระบบ3

 

กระบวนการจับคู่นักวิจัยและบริษัท4

 

รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล5

 

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย

–ข้อมูลส่วนตัวนักวิจัย

–ข้อมูลโครงการ และสาขาความเชี่ยวชาญ

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
 • ระบบบริหารจัดการโจทย์งานวิจัย

–ข้อมูลโจทย์งานวิจัยของแต่ละบริษัท

–ข้อมูลบทสนทนาระหว่างบริษัทและนักวิจัย

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน
 • ระบบแสดงผลบน Website, Tablet และ Mobile Phone
 • ระบบแจ้งสถานะโจทย์งานวิจัยและบทสนทนาผ่านทาง Email
 • ระบบกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน (Authorization)
 • ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (SSL and Data Encryption)
 • ระบบการเก็บ Log การใช้งานและระบบรายงาน
 • รองรับการใช้งาน 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • ระบบ Survey และ Poll

 

ตัวอย่างหน้าจอระบบงาน – Public Website
6

 

ตัวอย่างหน้าจอระบบงาน – หน้าจอลงทะเบียนเข้าใช้งาน Online
7

 

ตัวอย่างหน้าจอระบบงาน – ระบบบริหารจัดการ (CMS) ข้อมูลนักวิจัย
8

 

ตัวอย่างหน้าจอระบบงาน – ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัท/องค์กร/โรงงาน
10

 

ตัวอย่างหน้าจอระบบงาน – ระบบบริหารจัดการโจทย์งานวิจัยที่ส่งมาโดยบริษัท/องค์กร/โรงงาน
11

 

ตัวอย่างหน้าจอระบบงาน – ระบบข้อความสนทนาเพื่อติดต่อระหว่างบริษัทและนักวิจัย
12

 

ตัวอย่างหน้าจอระบบงาน – หน้าจอบทสนทนาระหว่างบริษัทและนักวิจัย
13

 

 

 


0 thoughts on “ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ผลงานของเรา

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ เป็นเว็บไซต์ (Website) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาของประเทศไทย

ผลงานของเรา

ระบบ Single Sign On

ระบบ ยืนยันตัวตนแบบศูนย์รวม (Single Sign On) ในปัจจุบัน การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน ประกอบด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายตามภารกิจซึ่งแต่ละระบบงานจะมีระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นของตนเอง

ผลงานของเรา

ระบบลา

ระบบลา (Leave Control System) ระบบลาคืออะไร      ระบบลาสำหรับหน่วยงานราชการ ที่รองรับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยรองรับการลาหยุดทุกประเภท รวมทั้งรองรับกระบวนการขอลาหยุดและการอนุญาตให้ลาหยุดตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ องค์ประกอบของระบบลา ระบบการลาหยุด ระบบการลงข้อมูลการไปราชการ ระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน ระบบบริหารจัดการหน่วยงานและผู้ใช้งาน ระบบการกำหนดผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลารายบุคคล ระบบบริหารจัดการวันหยุด ระบบการแจ้งเตือนสถานะการลาผ่านทาง Email ระบบรายงานแบบต่างๆ ระบบส่งออกข้อมูล (PDF, MS Excel) ระบบนำเข้าข้อมูล (MS Excel) ระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน ระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ระบบการบริหารจัดการข้อมูล Read more...