ระบบงบประมาณ

ระบบงบประมาณและจัดทำใบสำคัญตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(e-Budget) เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบย่อยดังนี้

 1. ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Account Management)
 2. ระบบบริหารจัดการรหัสกลางข้อมูล เช่น รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแผนงาน รหัสผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรม รหัสแหล่งของเงิน เป็นต้น
 3. ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณตามศูนย์ต้นทุน
 4. ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณตาม พรบ.
 5. ระบบบริหารจัดการเงินงวดงบประมาณ
 6. ระบบบริหารจัดการเงินจัดสรรงวดงบประมาณ
 7. ระบบบริหารจัดการเงินผูกพันงบประมาณ
 8. ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 9. ระบบบริหารจัดการการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
 10. ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ที่ไม่ได้รับเงินตาม พรบ.
 11. ระบบนำเข้าและส่งออกข้อมูลทาง Excel
 12. ระบบรายงานต่างๆ ผ่านทางหน้า Website และ PDF

 

1

2

3


0 thoughts on “ระบบ e-Budget”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ผลงานของเรา

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการการกู้ยืมเงินของโรงเรียนในสังกัด สช.

ผลงานของเรา

ระบบกองทุนสงเคราะห์

ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบย่อยดังนี้

ผลงานของเรา

ระบบ Single Sign On

ระบบ ยืนยันตัวตนแบบศูนย์รวม (Single Sign On) ในปัจจุบัน การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน ประกอบด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายตามภารกิจซึ่งแต่ละระบบงานจะมีระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นของตนเอง