ระบบงบประมาณ

ระบบงบประมาณและจัดทำใบสำคัญตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(e-Budget) เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบย่อยดังนี้

 1. ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Account Management)
 2. ระบบบริหารจัดการรหัสกลางข้อมูล เช่น รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแผนงาน รหัสผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรม รหัสแหล่งของเงิน เป็นต้น
 3. ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณตามศูนย์ต้นทุน
 4. ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณตาม พรบ.
 5. ระบบบริหารจัดการเงินงวดงบประมาณ
 6. ระบบบริหารจัดการเงินจัดสรรงวดงบประมาณ
 7. ระบบบริหารจัดการเงินผูกพันงบประมาณ
 8. ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 9. ระบบบริหารจัดการการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
 10. ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ที่ไม่ได้รับเงินตาม พรบ.
 11. ระบบนำเข้าและส่งออกข้อมูลทาง Excel
 12. ระบบรายงานต่างๆ ผ่านทางหน้า Website และ PDF

 

1

2

3


0 thoughts on “ระบบ e-Budget”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ผลงานของเรา

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการการกู้ยืมเงินของโรงเรียนในสังกัด สช.

ผลงานของเรา

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมคืออะไร      เป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเข้ากับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน หรือบริษัทต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถค้นหานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อดึงนักวิจัยเข้าไปช่วยทำโครงการวิจัยต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ที่หน่วยงานมีความต้องการ และเพื่อสร้างโอกาศในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับ ภาคอุตสาหกรรม ได้บุคลกรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ มีโอกาศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้ (Know-how) จากบุคคลภายนอกองค์กร นักวิจัย มีแหล่งทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น มีโอกาศนำเอาความรู้ความสามารถของตนไปช่วยพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้น มีโอกาศในการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนในภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย เพิ่มโอกาศในการสร้างชื่อเสียงมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพิ่มโอกาศในการจัดลำดับของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   ภาพรวมการเชื่อมโยงการทำงาน   รูปแบบการทำงานของระบบ   Read more...

ผลงานของเรา

ระบบประเมินผลการทำงาน (KPI)

ระบบประเมินผลการทำงาน (KPI) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้