ระบบงบประมาณ

ระบบงบประมาณและจัดทำใบสำคัญตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(e-Budget) เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบย่อยดังนี้

 1. ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Account Management)
 2. ระบบบริหารจัดการรหัสกลางข้อมูล เช่น รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแผนงาน รหัสผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรม รหัสแหล่งของเงิน เป็นต้น
 3. ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณตามศูนย์ต้นทุน
 4. ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณตาม พรบ.
 5. ระบบบริหารจัดการเงินงวดงบประมาณ
 6. ระบบบริหารจัดการเงินจัดสรรงวดงบประมาณ
 7. ระบบบริหารจัดการเงินผูกพันงบประมาณ
 8. ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 9. ระบบบริหารจัดการการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
 10. ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ที่ไม่ได้รับเงินตาม พรบ.
 11. ระบบนำเข้าและส่งออกข้อมูลทาง Excel
 12. ระบบรายงานต่างๆ ผ่านทางหน้า Website และ PDF

 

1

2

3


0 thoughts on “ระบบ e-Budget”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ผลงานของเรา

ระบบกองทุนสงเคราะห์

ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบย่อยดังนี้

ผลงานของเรา

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมคืออะไร      เป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเข้ากับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน หรือบริษัทต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถค้นหานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อดึงนักวิจัยเข้าไปช่วยทำโครงการวิจัยต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้งผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ที่หน่วยงานมีความต้องการ และเพื่อสร้างโอกาศในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับ ภาคอุตสาหกรรม ได้บุคลกรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ มีโอกาศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้ (Know-how) จากบุคคลภายนอกองค์กร นักวิจัย มีแหล่งทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น มีโอกาศนำเอาความรู้ความสามารถของตนไปช่วยพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้น มีโอกาศในการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนในภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย เพิ่มโอกาศในการสร้างชื่อเสียงมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพิ่มโอกาศในการจัดลำดับของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย   ภาพรวมการเชื่อมโยงการทำงาน   รูปแบบการทำงานของระบบ   Read more...

ผลงานของเรา

ระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัยคืออะไร      เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลโครงการวิจัย ข้อมูลนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลบทความวารสารและบทความประชุมทางวิชาการ เป็นต้น ระบบงานจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1) ระบบ Public Website สำหรับประชาสัมพันธ์งานวิจัยสู่สารธารณะ 2)ระบบบริหารจัดการ (CMS) สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย   ภาพรวมการเชื่อมโยงการทำงาน   รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล ประโยชน์ที่จะได้รับ มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอื่นๆ สู่สาธารณชนได้ นักวิจัยของทางมหาวิทยาลัยมีระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของตน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถมองเห็นภาพรวมของทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับในแต่ละปี ทั้งนี้ Read more...