ระบบ ยืนยันตัวตนแบบศูนย์รวม (Single Sign On)

ในปัจจุบัน การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน
ประกอบด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายตามภารกิจซึ่งแต่ละระบบงานจะมีระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นของตนเอง ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องเข้าใช้งานหลายระบบ เนื่องจากต้องจดจำชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) หลายชุด ผู้ใช้จึงเลือกที่จะใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกันในทุกระบบ หรือใช้รหัสผ่านที่จำง่ายรวมทั้งใช้วิธีการบันทึกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเปิดดู เช่นบันทึกข้อมูลไว้บนหน้า Desktop ของ Windows หรือเขียนไว้บนกระดาษเป็นต้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นอย่างยิ่ง

ระบบ ยืนยันตัวตนแบบศูนย์รวม (Single Sign On) นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานแล้วยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลขององค์กรและยังช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลรายบุคคลของบุคลากรขององค์กรได้

untitled-single-sign-on-2-2048x1558

untitled-single-sign-on-1-2048x1558


0 thoughts on “ระบบ Single Sign On”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ผลงานของเรา

ระบบกองทุนสงเคราะห์

ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบย่อยดังนี้

ผลงานของเรา

ระบบประเมินผลการทำงาน (KPI)

ระบบประเมินผลการทำงาน (KPI) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้

ผลงานของเรา

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการการกู้ยืมเงินของโรงเรียนในสังกัด สช.