ระบบ ยืนยันตัวตนแบบศูนย์รวม (Single Sign On)

ในปัจจุบัน การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน
ประกอบด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายตามภารกิจซึ่งแต่ละระบบงานจะมีระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นของตนเอง ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องเข้าใช้งานหลายระบบ เนื่องจากต้องจดจำชื่อผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) หลายชุด ผู้ใช้จึงเลือกที่จะใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเหมือนกันในทุกระบบ หรือใช้รหัสผ่านที่จำง่ายรวมทั้งใช้วิธีการบันทึกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเปิดดู เช่นบันทึกข้อมูลไว้บนหน้า Desktop ของ Windows หรือเขียนไว้บนกระดาษเป็นต้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นอย่างยิ่ง

ระบบ ยืนยันตัวตนแบบศูนย์รวม (Single Sign On) นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานแล้วยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลขององค์กรและยังช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลรายบุคคลของบุคลากรขององค์กรได้

untitled-single-sign-on-2-2048x1558

untitled-single-sign-on-1-2048x1558


0 thoughts on “ระบบ Single Sign On”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ผลงานของเรา

ระบบลา

ระบบลา (Leave Control System) ระบบลาคืออะไร      ระบบลาสำหรับหน่วยงานราชการ ที่รองรับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยรองรับการลาหยุดทุกประเภท รวมทั้งรองรับกระบวนการขอลาหยุดและการอนุญาตให้ลาหยุดตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ องค์ประกอบของระบบลา ระบบการลาหยุด ระบบการลงข้อมูลการไปราชการ ระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน ระบบบริหารจัดการหน่วยงานและผู้ใช้งาน ระบบการกำหนดผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลารายบุคคล ระบบบริหารจัดการวันหยุด ระบบการแจ้งเตือนสถานะการลาผ่านทาง Email ระบบรายงานแบบต่างๆ ระบบส่งออกข้อมูล (PDF, MS Excel) ระบบนำเข้าข้อมูล (MS Excel) ระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน ระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ระบบการบริหารจัดการข้อมูล Read more...

ผลงานของเรา

ระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัยคืออะไร      เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเว็ปไซต์งานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลโครงการวิจัย ข้อมูลนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลบทความวารสารและบทความประชุมทางวิชาการ เป็นต้น ระบบงานจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1) ระบบ Public Website สำหรับประชาสัมพันธ์งานวิจัยสู่สารธารณะ 2)ระบบบริหารจัดการ (CMS) สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย   ภาพรวมการเชื่อมโยงการทำงาน   รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล ประโยชน์ที่จะได้รับ มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอื่นๆ สู่สาธารณชนได้ นักวิจัยของทางมหาวิทยาลัยมีระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของตน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถมองเห็นภาพรวมของทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับในแต่ละปี ทั้งนี้ Read more...

ผลงานของเรา

ระบบประเมินผลการทำงาน (KPI)

ระบบประเมินผลการทำงาน (KPI) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้